การคำนวณพื้นที่ผิวและปริมาณของสีที่ต้องใช้...ง่ายจิ๊ดเดียว

by admin

การคำนวณพื้นที่ผิว

เราต้องคำนวนพื้นที่ผิวของผนังแต่ละด้านที่ต้องการทาสี โดยใช้ตลับเมตรวัดความกว้าง ความยาว และความสูงของผนังแล้วนำมาคำนวนตามสูตรการหาพื้นที่ จากนั้นนำพื้นที่ทั้ง 4 ด้านมารวมกัน (หน่วยเป็นตารางเมตร)

ตัวอย่าง

ห้องมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร และสูง 2.6 เมตร ดังนั้น พื้นที่ผิวทั้ง 4 ด้าน จึงคำนวณได้ดังนี้

(4 x 2.6) + (4 x 2.6) + (5 x 2.6) + (5 x 2.6) = 46.8 ตร.ม

จากนั้นหากที่บ้านมีหน้าต่างและประตู เราจะต้องหาพื้นที่หน้าต่างและประตูโดยใช้วิธีการคำนวณเหมือนเดิม (กว้าง x ยาว) จากนั้นนำพื้นที่นี้ไปลบออกจากพื้นที่รวมที่ได้จากข้อแรก

ตัวอย่าง

ประตูและหน้าต่างมีพื้นที่รวมกัน 4.1 ตร.ม ดังนั้นจะเหลือพื้นที่ผิวที่ต้องทาสีคือ

พื้นที่ผนัง 46.8 ตร.ม. – พื้นที่ประตูและหน้าต่าง 4.1 ตร.ม. = 42.7 ตร.ม.

นำปริมาณพื้นที่ตารางเมตรที่ได้ คูณด้วยจำนวนเที่ยว (รอบ) ของการทาสี (เช่น ทาสี 2 เที่ยว ก็คูณด้วย 2)

***ขอแนะนำว่าการทาสีทั่วไปต้องทาสีรองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริงอย่างน้อย 2 เที่ยว

ดังนั้น พื้นที่ผิวที่ต้องทาสีรองพื้น คือ 42.7 ตร.ม.

พื้นที่ผิวที่ต้องทาสีรองพื้น คือ 42.7 ตร.ม. x 2 เที่ยว = 85.4 ตร.ม

ขั้นตอนสุดท้าย นำผลลลัพธ์ที่ได้ มาหารด้วยจำนวนพื้นที่ครอบคลุมต่อ ตร.ม. / เที่ยว ของสีแต่ละประเภทที่เขียนอยู่ข้างกระป๋องสี

ขนาด 5 แกลอน บรรจุ 18.925 ลิตร พื้นที่ใช้งาน 150-160 ตรม. /เที่ยว

ขนาด 1 แกลอน บรรจุ 3.785 ลิตร พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว

ขนาด 1/4 แกลอน บรรจุ 0.946 ลิตร พื้นที่ใช้งาน 8-10 ตรม./เที่ยว

ขนาด 1/16 แกลอน บรรจุ 0.236 ลิตร พื้นที่ใช้งาน 1.8-2 ตรม./เที่ยว

ขนาด 1/32 แกลอน บรรจุ 0.118 ลิตร พื้นที่ใช้งาน 0.7-1 ตรม./เที่ยว

จากตัวอย่างข้างต้น สรุปได้ดังนี้

1. ทาสีรองพื้นน้ำอะคริลิคสำหรับทาผนังปูน (GP Gen-Prime) 1 รอบ พื้นที่ 42.7 ตร.ม. โดยขนาด 1 แกลลอน (3.785 ลิตร) พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว

_____________42.7 ตร.ม ÷ 30 = 1.423____________

ดังนั้นปริมาณสีที่ต้องใช้คือ 1 แกลลอน กับขนาด 1/4แกลลอน อีก 1 กระป๋อง

2. ทาสีน้ำอะคริลิคสำหรับทาผนังปูน ภายใน (GP Gen-Care) 2 รอบ พื้นที่ 85.4 ตร.ม. โดยขนาด 1 แกลลอน (3.785 ลิตร) พื้นที่ใช้งาน 30-35 ตรม./เที่ยว

_____________85.4 ตร.ม ÷ 30 = 2.847___________

ดังนั้นปริมาณสีที่ต้องใช้คือ 3 แกลลอน

หมายเหตุ

- อย่าลืมว่าสีแต่ละประเภทหรือแต่ละแบรนด์ จะมีพื้นที่ครอบคลุมต่อกระป๋องที่แตกต่างกัน